Möte med Innovationsrådet

13.00 Statsministern öppnar mötet

13.10 Teknik som förändrar samhället – vad är statens roll?

Den snabba teknikutvecklingen inom flera konvergerande områden skapar en stark innovationskraft som leder till förändrade förutsättningar för branscher och samhället som helhet. Hur kan Sverige bättre agera proaktivt för att dra positiv nytta av den utveckling som sker för att möta samhällsutmaningar, stärka konkurrenskraften och samtidigt undvika fallgropar på vägen? Futuristen Nicklas Bergman, som även deltar i Europeiska kommissionens högnivågrupp kopplad till European Innovation Council, ger en inledande bild av tekniktrender. Maja Fjaestad, samhällspolitisk chef vid Kommunal, beskriver kopplingen mellan teknikutveckling och samhället. Mikael Damberg och Helene Hellmark Knutsson kommenterar.

14.45 EU och innovation – samverkan för en bättre politik

Flera pågående processer i EU har stark bäring på det svenska innovationssystemet. Hur kan vi stärka arbetet och förbättra samverkan för att gynna utvecklingen av innovationsrelaterade frågor i EU? Helene Hellmark Knutsson och Mikael Damberg inleder punkten med en beskrivning av aktuella relevanta processer. Martin Lundstedt beskriver exempel på systematiskt EU-arbete från ett näringslivsperspektiv och Eva Sjögren, direktör SIEPS, ger en bild av hur EU-arbetet kan utvecklas.

16.15 Hur kan Sverige stödja framväxande innovationssystem i utvecklingsländer?

Sveriges bidrag till internationellt utvecklingssamarbete bidrar till utveckling i några av de fattigaste länderna i världen och genom Agenda 2030 arbetar vi tillsammans med samtliga länder för global utveckling. Innovation bidrar till att nå hållbarhetsmålen, men kan svenska innovationer och kunnande om innovationssystem bidra till snabbare måluppfyllelse? Vilka möjligheter finns för aktörer i svenska innovationssystem att mer än idag bidra till hållbar ekonomisk utveckling och samhällsbyggnad i utvecklingsländer? Isabella Lövin och Mikael Damberg inleder och Carin Jämtin, GD Sida, beskriver myndighetens arbetsformer kring innovation. Projektet Hållbara innovationer för internationell kris och katastrof presenteras av Sten Stenbeck och Charlotta Möller, projektledare vid RISE. Anna Ryott, vVD Norrsken Foundation, ger reflektioner utifrån sin nuvarande roll och erfarenheter från sin tid som VD för Swedfund.

17.45 Mötet avslutas