Möte i Innovationsrådet

Deltagare

13.00 Statsministern öppnar mötet

Statsministerns inledning, presentationer av ledamöter som närvarar för första gången

13.25 Innovation för att möta klimatutmaningen

Klimatförändringarna är vår tids största samhällsutmaning. Regeringen bedriver ett omfattande arbete för att möta klimatutmaningen, men mer kan och behöver göras. Vilka är nyckelutmaningarna och behoven av innovation inom olika sektorer för att lösa klimatproblemen? Vad ser ledamöterna att olika sektorer kan bidra med? Hur skapar vi breda politiska lösningar som främjar innovation och engagemang från samtliga samhällssektorer, inklusive civilsamhället? Syftet med diskussionen är att skapa en gemensam överblick kring klimatutmaningen och ge möjlighet att diskutera frågan i bred bemärkelse i relation till innovation, för att sedan kunna återkomma till mer specifika utmaningar.

14.45 Paus

15.00 Data som strategisk resurs för innovation

Både AI och tillgång till data har tidigare diskuterats vid innovationsrådets möten. Efter diskussionerna i rådet har regeringskansliet sett över förutsättningarna för hur data kan hanteras som strategisk resurs för att bidra till att lösa samhällsutmaningarna och stärka konkurrenskraften. Vilka policyåtgärder bör vidtas för att säkerställa den fulla potentialen med data som strategisk resurs tillvaratas i Sverige? Hur kan balansen mellan olika intressen såsom innovation och konkurrenskraft, integritet och säkerhet säkerställas? Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister deltar, liksom Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT- och telekomföretagen, samt Daniel Akenine, chef teknik och säkerhet Microsoft Sverige

16.00 Paus

16.15 Innovationsstöd vid universitet och högskolor

Universitet och högskolor har en central roll för att genom forskning och högre utbildning bidra till samhällets fortsatta utveckling. Resultat från verksamheten nyttiggörs bl.a. då forskare och studenter får stöd att kommersialisera sina forskningsresultat och innovationer, t.ex. genom att starta och utveckla egna bolag. Hur kan det stöd för innovationer och kommersialisering som finns vid lärosätena utvecklas för att ännu bättre bidra till Sveriges innovationskraft?

17.00 Mötet avslutas

Mer om Innovationsrådet