Regionalt möte i Kalmar med Nationella Innovationsrådet

Deltagare

Vad lär vi av erfarenheterna i Kalmar län?  

Statsministern öppnar och inleder mötet

Innovation och samverkan för att möta samhällsutmaningar

Med utvecklad samverkan, fördjupade partnerskap och nya allianser för innovation kan vi möta   komplexa samhällsutmaningar. Hur samverkar nationell politik med lokal och regional innovationsförmåga? Hur kan nationell politik och regelverk utvecklas för att bättre bidra till innovationskraft och utvecklad samverkan på lokal och regional nivå? Hur kan olika hinder för samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer på kommunal och regional nivå undanröjas?

Hållbar vattenanvändning

Östersjön och andra vatten är mycket värdefulla resurser, såväl för framtida vattenförsörjning som för levande och väl fungerande ekosystem. Stor vikt behöver läggas på att minska utsläpp av näringsämnen och farliga ämnen till våra vatten. Samtidigt får vattenbrist och översvämningar i takt med klimatförändringarna allt större konsekvenser för hela samhället; dess näringsliv, offentlig sektor och medborgare. Hur arbetar vi bäst för att utveckla långsiktigt hållbara lösningar för vattenförvaltning samt smarta produkter och tjänster som bidrar till utvecklingen av cirkulära processer?

E-hälsa, en väg till jämlik hälsa i hela landet

Med en allt äldre befolkning och fler som lever med kroniska sjukdomar står välfärdssektorn inför stora utmaningar. Genom ökad samverkan mellan välfärdens aktörer och genom att inkludera patienten i vården kan vi utveckla och effektivisera välfärdstjänster, samtidigt som vi blir bättre på att tillvarata kompetens. Ny teknik, digitala stöd och nya arbetssätt inom vård och omsorg kan hjälpa oss att lösa svåra utmaningar. Hur kan digitalisering öka tillgänglighet till vård och omsorg? Hur skapar vi möjlighet för den offentliga sektorn att möta och samverka med privata företag för att nå funktionella lösningar?

Statsministern avslutar mötet