Möte i Nationella Innovationsrådet

Deltagare

Dagordning 

13.00 Statsministern öppnar mötet

13.05 Keynote: Ett EU-perspektiv på Sverige som forsknings- och innovationsnation

Generaldirektör Jean-Eric Paquet vid EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation ger ett EU-perspektiv på Sveriges roll som forsknings- och innovationsnation, kopplat till bland annat det kommande ramprogrammet Horizon Europe.

13.25 Den kommande forskningspolitiska propositionen

Lösningar på samhällets utmaningar inom t.ex. klimat, energi, transporter och hälsa är beroende av ny kunskap. Forskning och forskningsbaserad innovation spelar en avgörande roll för omställningen till ett hållbart samhälle. Vilka satsningar behöver göras i den kommande forskningspolitiska propositionen för att understödja omställningen, säkra kompetensförsörjningen och i ökad utsträckning nyttiggöra nya forskningsresultat? Vilka utmaningar och behov av insatser finns inom området forskningsinfrastruktur och hur kan samarbetet med näringslivet utvecklas när det gäller investeringar och användning? Vilka åtgärder skulle kunna öka det svenska deltagandet i EU:s ramprogram och hur kan man skapa synergier mellan europeiska och nationella satsningar?

15.00 Återkoppling från det regionala innovationsrådsmötet i Kalmar

15.15 Regeringens strategiska samverkansprogram

Med utgångspunkt i Agenda 2030 har regeringen lanserat fyra nya samverkansprogram för att möta komplexa och tvärsektoriella utmaningar som kräver samverkan över traditionella sektors- och- branschgränser: Näringslivets klimatomställning, kompetensförsörjning och livslångt lärande, näringslivets digitala strukturomvandling, samt hälsa och life science. Vilka är framgångsfaktorerna för att samverkansprogrammen ska kunna bidra med prioriteringar inom kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk som stärker Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft? Vilka frågor är viktiga att adressera inom vart och ett av de fyra samverkansprogrammen? Vilka EU- och internationella processer är relevanta för respektive samverkansprogram att förhålla sig till?

17.00 Statsministern avslutar mötet