Nationella innovationsrådets möte den 2 mars 2020

13.00 Statsministern öppnar mötet

13.05 De finansiella marknaderna och klimatutmaningen

Inledare: Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister; Emma Sjöström, forskare Handels-högskolan, Misum, mm; Åsa Wallenberg, VD SPP;  Erik Thedéen, GD Finansinspektionen.

Samhällets nödvändiga klimatomställning kommer att kräva mycket stora investeringar. Den offentliga sektorn bär ett stort ansvar men även stora flöden privat kapital behöver styra mot hållbara investeringar, inklusive klimatanpassningsåtgärder, för att omställningen ska lyckas. Frågan är global och återfinns högt upp på den internationella agendan. Utifrån ett svenskt och internationellt perspektiv diskuteras hur de finansiella marknaderna kan bidra till samhällets omställning och anpassning till ett förändrat klimat och hur politiken kan bidra till en långsiktigt hållbar finansmarknad.

14.45 Standarder som en förutsättning för innovation

Inledare: Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister; Annika Andreasen, VD SIS (Svenska institutet för standarder); Claes Erixon, Chef för forskning och utveckling Scania.

Innovationer från svenska aktörer har under lång tid banat väg för det som kommit att bli globala standarder. Nya teknologier, digitalisering och en hållbar omställning ställer oss inför en ny situation på området och i en polariserad omvärld har standardiseringsarbete kommit att bli allt viktigare i ett strategiskt handelspolitiskt sammanhang. Utifrån ett svenskt perspektiv finns det därför anledning att diskutera vägar till ökade ambitioner på standardiseringsområdet i syfte att möta utmaningarna och bibehålla konkurrenskraften.

16.15 Exemplet Fossilfritt Sverige – en metod för mobilisering

Inledare: Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige har fått ett stort antal branscher och aktörer att mobiliseras kring gemensamma färdplaner. Vilka lärdomar finns att dra från arbetet med färdplanerna? Kan arbetssättet och metoden tillämpas i andra sammanhang?

17.00 Mötet avslutas