Nationella innovationsrådets regionala möte Västernorrland den 30 september 2020

Med utvecklad samverkan, fördjupade partnerskap och nya allianser för innovation kan vi möta komplexa samhällsutmaningar. I centrum för dagen finns frågorna: Hur samverkar nationell politik med lokal och regional innovationsförmåga? Hur kan nationell politik och regelverk utvecklas för att bättre bidra till innovationskraft genom utvecklad samverkan på lokal och regional nivå? Hur kan olika hinder för samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle, akademi och offentliga aktörer på kommunal, regional och nationell nivå undanröjas? Vad kan nationell politik lära av erfarenheterna i Västernorrland?

Deltagare

1. Statsminister Stefan Löfven öppnar mötet tillsammans med de regionala värdarna;
Landshövding Berit Högman, regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund samt rektor för Mittuniversitetet Anders Fällström.

2. Skog – en mångfacetterad resurs
Skogen skapar förutsättningar för hållbara lösningar inom många områden och är grunden för en växande cirkulär och biobaserad ekonomi. Därigenom har skogen stor betydelse för hållbar tillväxt, jobb och levande landsbygder. Hur skapas bättre förutsättningar för utveckling och nyttiggörande av skogens hela värdekedja och därigenom jobb och tillväxt i skogsrika regioner? Hur kan nationell politik på bättre sätt samverka med lokal och regional nivå för att bidra till detta?

Paus

3. Digitalisering för demokrati och välfärd
Digitaliseringen skapar förutsättningar för såväl hållbar tillväxt som nya och utvecklade offentliga tjänster och möjligheter att studera och arbeta på distans, vilket bidrar till utvecklingen i hela Sverige. Digitaliseringen underlättar även omställningen i spåren av covid-19-pandemin. Digitalisering ger nya förutsättningar att klara de ökande välfärdsbehoven och erbjuda enklare, öppnare och effektivare service till alla oavsett var i landet man befinner sig. Vad kan göras för att minska det digitala gapet mellan de som använder digital teknik och de som inte gör det? Hur kan digitalisering och nya digitala tjänster bidra till en likvärdig offentlig service även för invånare i glesbefolkade områden?

4. Statsministern avslutar mötet

Programblad för nationella inovationsrådets möte Västernorrland den 30 september 2020