Möte med Nationella innovationsrådet

Deltagare

Nationella innovationsrådets möte den 14 december 2020

1. Statsministern öppnar och inleder mötet

2. Presentation av forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Den forsknings- och innovationspolitiska propositionen inriktar arbetet inom området för de kommande 10 åren. Det nationella innovationsrådet har tidigare getts tillfälle att diskutera inriktningen. Vid mötet kommer Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, att kort redogöra för huvudpunkterna i propositionen. Näringsminister Ibrahim Baylan kommenterar. 

3. Återkoppling från Innovationsrådet regionala möte i Västernorrland

Statsministern samt ledamöterna Hans Westlund och Åsa Bergman återger sina respektive reflektioner från det regionala mötet i Västernorrland, som hade fokus på skog och digitalisering.

4. Det svenska innovationssystemet – politik för hållbar utveckling i hela Sverige

Sverige är ett av världens främsta innovationsländer, men det är inte en position som kan tas för given. Forsknings- och innovationspolitiken behöver hela tiden utvecklas. Inte minst vad gäller nyttiggörande av forskningsresultat och då är det som sker lokalt och regionalt av särskilt intresse. Mot bakgrund av den nya forsknings- och innovationspolitiska propositionen och i perspektivet av pågående arbete med dels en ny nationell strategi för hållbar regional utveckling, dels inriktningen för arbetet med kommande EU-fonder, öppnas för en diskussion om hur det nuvarande system kan utvecklas.

Hur väl samspelar nationell politik och nationella insatser inom forsknings- och innovationsområdet med regionernas behov och möjligheter att använda resurserna på ett effektivt sätt? Sveriges innovationskraft är summan av regionernas innovationskraft, vad behöver göras annorlunda för att landets totala innovationskraft ska optimeras? Vilka knutar behöver vi lösa? Landsbygdsminister Jennie Nilsson, Vinnovas GD Darja Isaksson samt professor Hans Westlund inleder diskussionen.

5. Statsministern avslutar mötet