Nationella innovationsrådet håller regionalt möte i Skåne

Den 7 april håller Nationella innovationsrådet ett regionalt möte i Skåne. Mötet har två teman som ska diskuteras: Innovation för hållbara städer och hur kan vi stärka samhället genom ökad sammanhållning?  Syftet med Innovationsrådets regionala möten är att fånga upp de skilda möjligheter och förutsättningar som finns i olika delar av landet och som möter den nationella politiken.

Länk till den kommenterade dagordningen som pdf-fil

Nationella innovationsrådets regionala möte i Skåne den 7 april 2021 

Med utvecklad samverkan, fördjupade partnerskap och nya allianser för innovation kan vi möta komplexa samhällsutmaningar. I centrum för dagen finns frågorna: Hur samverkar nationell politik med lokal och regional innovationsförmåga? Hur kan nationell politik och regelverk utvecklas för att bättre bidra till innovationskraft genom utvecklad samverkan på lokal och regional nivå? Hur kan olika hinder för samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle, akademi och offentliga aktörer på kommunal, regional och nationell nivå undanröjas? Vad kan nationell politik lära av erfarenheterna i Skåne? 

  1. Statsminister Stefan Löfven öppnar mötet tillsammans med de regionala värdarna 
     
  2. Dagordningspunkt 1:  Innovation för hållbara städer

    Vad kan den nationella nivån lära av innovativ stadsutveckling och hållbart byggande i Skåne? Hur gör man på bästa sätt för att såväl bygga nytt, som bygga om och hållbarhetsanpassa existerande stad? Inom vilka områden krävs innovation för att bidra till utvecklad planering och byggande för att möta bostadsbehovet? Hur samspelar regelverk och strategier på kommunal, regional och nationell nivå för att skapa hållbara städer?

  3. Dagordningspunkt 2: Hur kan vi stärka samhället genom ökad sammanhållning?

    Segregation och klyftor bidrar till otrygghet, sämre livskvalitet för medborgare. Vad kan övriga Sverige lära av hur aktörer Skåne arbetar för att motverka ökade klyftor i samhället? Hur integreras erfarenheter från genomförda projekt för att utveckla ordinarie strukturer och processer? Finns positiva lärdomar om hur exempelvis social innovation lett till lösningar som bidrar till ett samhälle som håller ihop? 

  4. Statsministern avslutar mötet