Nationella innovationsrådets möte den 17 september 2021 (digitalt)

Deltagare

1. Statsministern öppnar mötet

2. Reflektioner från innovationsrådet regionala möte i Skåne

3. Nyindustrialisering i norra Sverige

Det sker en omfattande industriell utveckling i norra Sverige kopplad till fossilfri produktion och elektrifiering till gagn för klimatomställningen. Utvecklingen leder till en förändrad roll för norra Sverige i samhällsekonomin, men ställer också stora krav på innovation och nytänkande från såväl offentlig sektor som näringslivet.

Under punkten deltar representanter från näringslivet och berörda kommuner, samt regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten.

  • Vilka gemensamma insatser krävs för att etableringarna ska komma på plats och kunna påbörja produktion?
  • Hur säkerställer vi att den pågående industriella utvecklingen också bidrar till långsiktigt hållbara samhällen med attraktiva livsmiljöer och ett diversifierat och konkurrenskraftigt näringsliv?
  • Vilka åtgärder kan vidtas för att utvecklingen ska stärkas även i övriga delar av landet?

4. Uppföljning av innovationsrådets verksamhet

5. Statsministern avslutar mötet