Strategi för utvecklingssamarbetet med Irak 2009-2014 Diarienummer: UD 09.077

Ladda ner:

Denna strategi är styrande för Sveriges utvecklingssamarbete med Irak för perioden 1 juli 2009 till 31 december 2014. Den grundar sig på regeringens politik för internationellt utvecklingssamarbete, politiken för global utveckling, Parisdeklarationen samt EU:s uppförandekod om arbetsfördelning och komplementaritet.

Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Irak är en varaktig fred i Irak, förbättrade levnadsförhållanden och demokratisk utveckling. Sverige ska också verka för förbättrad biståndseffektivitet med ett stärkt irakiskt ägarskap, förbättrad samordning samt harmonisering av biståndet under irakiskt ledarskap i linje med Parisagendans principer.

Samarbetet koncentreras till två sektorer; (i) demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter samt (ii) handel, näringsliv och finansiella system.

Eftersom säkerhetssituationen fortsatt försvårar återuppbyggnadsarbetet och utvecklingen framöver alltjämt är oviss, ska konfliktkänslighet och kontinuerlig riskbedömning prägla allt stöd. Den finansiella ramen för det svenska stödet för återuppbyggnad till Irak kommer under 2010 att uppgå till omkring 80 miljoner kronor och föreslås därefter öka successivt till högst 120 miljoner kronor per år, med reservation för att beloppet kan bli lägre om förutsättningarna väsentligen förändras.