Strategi för utvecklingssamarbetet med Burundi 2009 - 2012 Diarienummer: UD 09.081

Ladda ner:

Denna strategi styr utvecklingssamarbetet med Burundi för perioden 2009-2012. Strategin tar sin utgångspunkt i Sveriges politik för global utveckling (PGU), regeringens politik för internationellt utvecklingssamarbete, Burundis fattigdomsstrategi samt FN:s fredsbyggande kommissions (PBC) strategiska ramverk för Burundi.

Det övergripande målet för utvecklingssamarbetet med Burundi är en fredlig och demokratisk samhällsutveckling med fokus på fattiga människors perspektiv och rättigheter. Härigenom bidrar Sverige till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor. Icke-diskriminering, deltagande, öppenhet och insyn samt ansvarstagande och ansvarsutkrävande utgör centrala principer för samarbetet.