Strategi för selektivt samarbete med Botswana 2009-2013 Diarienummer: UD 10.029

Ladda ner:

Denna strategi anger inriktningen för Sveriges selektiva samarbete med Botswana under perioden t.o.m. 2013.

Botswana har sedan självständigheten 1966 varit en stabil demokrati med flerpartisystem och återkommande allmänna och fria val. Ett omfattande grundlagsstadgat skydd av de medborgerliga fri- och rättigheterna, ett oberoende rättsväsende och en effektiv civil kontroll över försvarsmakten bidrar till att göra Botswana till ett av Afrikas föregångsländer. Tillväxttakten i ekonomin har
genomgående varit hög sedan självständigheten och landet har utvecklats till ett medelinkomstland med omfattande modernisering och förbättrad levnadsstandard, ekonomiskt och socialt, för en stor del av befolkningen. Fattigdomen är dock fortsatt utbredd och inkomstskillnaderna i landet är stora. Effekterna av hiv- och aids-epidemin slår hårt mot landets mest utsatta grupper och riskerar urholka de ekonomiska framsteg som gjorts.