Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Afrika söder om Sahara 2010 - 2015 Diarienummer: UD 11.020

Ladda ner:

Denna strategi ska styra Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara perioden 2010 - 2015. Samarbetet ska i huvudsak ske genom Afrikanska unionen (AU), de regionala ekonomiska gemenskaperna (REC) och andra sammanslutningar med mandat att främja utvecklings- och säkerhetshöjande regionalt samarbete i Afrika. Till grund för strategin ligger Sveriges politik för global utveckling och regeringens Afrikaskrivelse (skr.2007/08:67). Strategiska val har gjorts baserat på analyser av utvecklingen i regionen, erfarenhets- och resultatbedömningar från tidigare samarbete, andra givares insatsportföljer och åtaganden samt Sveriges tematiska prioriteringar och komparativa fördelar.