Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Samarbetsstrategi: Afghanistan 2012-2014 Diarienummer: UD 11.064

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna strategi styr Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan under perioden 2011-2014. Det övergripande målet för utvecklingssamarbetet är att människor som lever i fattigdom, i synnerhet kvinnor och flickor, ska åtnjuta förbättrade levnadsförhållanden i ett fredligt och demokratiskt samhälle. Biståndet ska stegvis öka från ca 520 mkr 2011 till ca 620 mkr år 2014. Stödet är fortsatt inriktat på att stärka den afghanska statens kapacitet, främja demokrati och mänskliga rättigheter och ge fler barn möjlighet att gå i skola. Strategin är en viktig del av den gradvisa omställningen från militärt till ökat civilt engagemang. Sverige ska utöka biståndet till norra Afghanistan, stärka stödet till det afghanska civilsamhället och skärpa arbetet med att bekämpa korruption.