Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Tanzania 2013 - 2019 Diarienummer: UD 13.015

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Denna resultatstrategi styr användningen av medel som anslås inom anslagsposten 9 Afrika i Sidas regleringsbrev för respektive verksamhetsår. Strategin ska gälla under perioden 2013–2019 och omfattar högst 5,5 miljarder svenska kronor.

Strategin syftar till att bidra till förutsättningar för hållbar tillväxt i Tanzania som ger människor som lever i fattigdom bättre möjligheter att försörja sig genom att få arbete och starta och driva produktiva företag. Sveriges biståndsverksamhet i Tanzania ska bidra till att utveckla jordbruksmarknaderna och öka tillgången till hållbar energi samt förbättra utbildningen och öka företagandet. Sveriges biståndsverksamhet ska bidra till lokalt demokratiskt ansvarsutkrävande och ökad kunskap om mänskliga rättigheter.

Huvudsakliga målgrupper ska vara kvinnor, barn och ungdomar.

Sveriges biståndsverksamhet i Tanzania ska bidra till att successivt minska Tanzanias beroende av bistånd.