Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd till Kambodja 2014-2018 Diarienummer: UF2014/51156/UD/ASO

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna resultatstrategi styr användningen av medel som anslås under anslagsposten Asien i regleringsbrev avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) för respektive budgetår. Strategin ska gälla under perioden 2014-2018 och omfattar sammantaget 1 miljard svenska kronor.

Syftet med verksamheten är att stärka förutsättningarna för en demokratisk utveckling i Kambodja, förbättra möjligheterna för fattiga människor att bidra till och ta del av den ekonomiska tillväxten samt öka motståndskraften mot klimatförändringar. Verksamheten förväntas bidra till att uppnå delmål 1, 2 och 3 i regeringens biståndspolitiska plattform (Skr 2013/14:131).