Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique 2015-2020 Diarienummer: UF2015/33528/UD/AF

Publicerad

Ladda ner:

Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique 2015–2020 syftar till att tillvarata det ökade intresset och möjligheten att
på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt nyttja landets
naturresurser samt till att förbättra möjligheten för människor som lever
i fattigdom att bidra till och ta del av den ekonomiska utvecklingen samt
en demokratisk samhällsutveckling.

Strategin ska gälla under perioden 2015–2020 och omfattar sammantaget 4,1 miljarder svenska kronor. Insatserna inom ramen för strategin förväntas bidra till:

- Transparent och hållbar förvaltning och nyttjande av Mocambiques
naturresurser.

- Stärkt kapacitet hos nationella och lokala myndigheter att bidra till
förbättrad miljö, och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimat-
förändringar och naturkatastrofer.

- En hållbar livsmedelsförsörjning med särskilt fokus på ett motstånds-
kraftigt lantbruk.

- Ökad tillgång till förnybar energi samt tillförlitlig och hållbart producerad
elektricitet för hushåll, företag och offentlig verksamhet.

- Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga
rättigheter.

- Stärkta demokratiska institutioner och ökad kapacitet i den offentliga
förvaltningen.