Strategi hållbar fred 2017–2022

Strategi hållbar fred omslag

Det övergripande målet för strategin för hållbar fred är att bidra till förbättrat förebyggande av väpnad konflikt, effektiv konfliktlösning, hållbar freds- och statsbyggnad, ökad mänsklig säkerhet i sviktande och konfliktdrabbade stater, samt stärkt inflytande för kvinnor och för unga, barn och andra exkluderade grupper i dessa situationer.

Ladda ner:

Strategin ska gälla under perioden 2017–2022 och omfattar de medel som anslås i regleringsbrev för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt för Folke Bernadotteakademin (FBA) respektive budgetår.