Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Budgetpropositionen för 2015 - Ett Sverige som håller ihop

Publicerad Uppdaterad

I budgetpropositionen för 2015 som lämnas till riksdagen i dag föreslår regeringen reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan, bättre miljö och ett hållbart klimat samt för att värna den svenska modellen. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Ladda ner:

- Med denna budget presenterar regeringen åtgärder för ett Sverige som håller ihop. Ökad sammanhållning och jämställdhet är avgörande för Sveriges utveckling. Med reformer för jobb, skola, miljö och en fungerande svensk modell kan Sveriges ekonomi och arbetsmarknad stärkas och prestera bättre, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen bedömer att den svenska ekonomin återhämtar sig gradvis de närmaste åren. Arbetslösheten minskar successivt från nuvarande höga nivåer. Samtidigt finns tydliga risker för en svagare utveckling. Dessa har ökat den senaste tiden till följd av oroligheter i vår omvärld.

Regeringen bedömer att det finansiella sparandet tydligt avviker från överskottsmålet på 1 procent och inte nås under denna mandatperiod, utan dröjer ytterligare något år.

- Vi behöver återupprätta respekten för budgetreglerna, säger Magdalena Andersson. De senaste årens ofinansierade reformer måste ersättas av en ordning där reformer genomförs på ett ansvarsfullt sätt. Alla de reformer vi föreslår är därför fullt finansierade.

Regeringen investerar omkring 25 miljarder kronor 2015 på följande:

Reformer för jämställdhet

En feministisk grundsyn ska prägla den ekonomiska politiken så att den bidrar till ökad jämställdhet. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter inom skolan och utbildningssystemet liksom en trygg förankring och möjligheter till karriär på arbetsmarknaden.

Regeringen föreslår därtill ett antal reformer för att öka jämställdheten. Ytterligare en månad reserveras i föräldraförsäkringen för att snabbare få till stånd en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten. Dessutom föreslås en rad insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Reformer för fler jobb

Att fler kvinnor och män finner ett jobb är avgörande för ett Sverige som håller ihop. Ett tydligt sysselsättningsmål ska därför styra politiken. Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige 2020 har lägst arbetslöshet i EU.

För att stärka sysselsättningen och minska arbetslösheten föreslår regeringen satsningar på en aktiv näringspolitik, ökade offentliga investeringar i exempelvis infrastruktur och minskad klimatpåverkan, samt satsningar på arbetsmarknad och utbildningar. Satsningarna inom arbetsmarknadspolitiken riktas särskilt in på unga arbetslösa och långtidsarbetslösa.

Reformer för en bättre miljö och ett hållbart klimat

Regeringens målsättning är att användningen av fossila bränslen tydligt ska minska under mandatperioden. Stimulanser och ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om Sverige. Miljöskatternas styrande effekt ska öka. De nationella miljömålen ska nås.

Regeringen föreslår därför att ett klimatpolitiskt ramverk införs och att stödet för att värna den biologiska mångfalden stärks väsentligt. Det ska bli mer lönsamt att välja klimatvänliga lösningar och klimatinvesteringar ska stödjas båda lokalt och globalt.

Reformer för att vända resultaten i skolan

Regeringens målsättning är att återföra svensk skola till internationell toppklass. För att vända de fallande skolresultaten föreslås ett antal skolreformer. För att tidigt möta elevernas utmaningar föreslås särskilt åtgärder i förskoleklass och de första tre årskurserna med minskade klasstorlekar och ökat stöd till de elever som behöver det. För att möta lärarkrisen föreslås åtgärder som bland annat ska höja läraryrkets attraktivitet och säkra kompetensförsörjningen. Dessutom föreslår regeringen åtgärder för att fördela en större del av resurserna efter elevernas behov och se till att alla skolor blir bra skolor med bra förutsättningar för alla elever.

Reformer för att värna den svenska modellen

För ett rättvist och socialt hållbart samhälle krävs minskade inkomst- och hälsoklyftor, ökad jämställdhet samt minskad rasism och diskriminering. Det kräver att de offentligt finansierade välfärdstjänsterna barnomsorg, utbildning, hälso- och sjukvård samt äldreomsorg håller bästa möjliga nivå och kommer alla till del. Regeringen föreslår därför reformer för att förbättra hälso- och sjukvården, höja kvaliteten i äldreomsorgen, skapa ett rättvisare Sverige samt öka jämställdheten. Dessutom föreslås reformer av socialförsäkringarna för att stödja människor att komma tillbaka till hälsa och arbete liksom av arbetslöshetsförsäkringen för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden.

Andra reformer

Regeringen föreslår i denna proposition även en rad utredningar för att säkerställa att skattemedel till skolan och välfärden går till det de är avsedda för. Dessutom föreslår en rad åtgärder för att skapa en effektivare offentlig sektor, öka tillgången till kultur, ge en nystart för biståndspolitiken samt utforma en modern svensk säkerhetspolitik.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.