Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Satsningar på klimat, energi och svensk natur

Publicerad · Uppdaterad

Klimat-, miljö- och energisatsningarna i regeringens budgetförslag för 2015 omfattar bland annat stora investeringar i lokala klimatåtgärder, förnybar energi och skydd av mer hav och natur.

Miljödepartementets anslag för år 2015 omfattar totalt cirka 9,9 miljarder kronor inom de så kallade utgiftsområdena 20 och 21 samt del av 6 och 17 i höstens budgetproposition. Det är en ökning på 1,4 miljarder jämfört med förra årets anslag på cirka 8,5 miljarder kronor.

- I den nya regeringens budget görs de tydliga satsningar på klimat och miljö som så länge efterfrågats på såväl nationell som regional nivå. Vi är stolta över att få presentera reformer som kommer att frigöra det lokala och regionala engagemanget för energieffektivisering och klimatsmarta lösningar. Samtidigt gör vi de nödvändiga investeringarna i biologisk mångfald och den skog våra barn en dag ska få njuta av, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

En bred klimatsatsning

Det är tid för ansvar. Om jordens temperatur fortsätter att stiga i den takt som forskarna nu ser och förutspår kommer det få allvarliga konsekvenser för allt liv på jorden, även vårt. Den nya regeringen kommer därför att verka både på nationell och på global nivå för att ta ledning i detta arbete. Sverige ska gå före och visa vad som är möjligt och samtidigt arbeta för att det möjliga också blir verklighet globalt.

Tre viktiga reformer i budgeten, som presenteras tillsammans med Vänsterpartiet, vill regeringen genomföra redan under 2015:

1. Investeringar för att minska kommunernas klimatutsläpp

För att minska Sveriges klimatpåverkan föreslår regeringen från och med 2015 ett särskilt ekonomiskt stöd för lokala klimatinvesteringar. Stödet kommer att ligga på 200 miljoner kronor under det första året, då systemet är under utformning. Därefter kommer resurserna att utökas till 600 miljoner kronor årligen från 2016.

2. Internationellt klimatsamarbete

2015 äger det viktigaste klimatmötet sedan Köpenhamn rum i Paris. Regeringen väljer nu att ta ett ökat ansvar för Sveriges klimatpåverkan och föreslår inför Paris 2015 att bidragen till den gröna klimatfondens (GCF) finansiering ökar med 4 miljarder kronor. Ökad klimatfinansiering till utvecklingsländer och klimatinsatser inom ramen för bistånd är grundläggande för Sveriges och EU:s trovärdighet i klimatförhandlingarna.

3. Klimatanpassa för extremväder

Under sommaren som just passerat har vi tydligt sett vilken typ av väder och problem som klimatförändringarna för med sig, även för oss som bor i Sverige. Veckor av onormal hetta följdes av en av de värsta skogsbränder som någonsin drabbat Sverige. Regeringen vill stärka förutsättningarna för att anpassa samhället till ett förändrat klimat genom utökade satsningar. Regeringens avser att under 2015 göra satsningar på klimatanpassning med 200 miljoner, varav 150 miljoner stärker kommunernas förebyggande arbete (fördelas från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) och 50 miljoner går till en permanent satsning för att bland annat öka tillgången på klimatinformation och annat kunskaps- och planeringsstöd för klimatanpassning.

Solceller

Ett statligt stöd till investeringar i solceller infördes år 2009. Det har varit stort intresse för detta och de 210 miljoner kronor som anvisades för perioden 2013–2016 är i det närmaste slut. Regeringen föreslår nu att ytterligare 100 miljoner kronor per år anvisas för perioden 2015–2018. Detta innebär både en förlängning och en förstärkning av budgeten för stödet.

- Det är bra ur klimatsynpunkt att producera el med solceller, men även om priserna på solceller sjunker dramatiskt är det fortfarande dyrt. Stödet behövs för att fortsätta introduktionen av solkraft och för att ge elkunderna möjligheter att ta en aktivare roll som både användare och producenter, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Stort budgetanslag till bevarande av skog och arter

Det behövs en tydlig ambitionshöjning för att nå miljökvalitetsmålen som innefattar biologisk mångfald, hav och vatten. Regeringen föreslår därför en stor satsning på svensk natur i 2015 års budget, 640 miljoner kronor satsas under 2015 på att hindra avverkning av skyddsvärd skog och skydda marina områden och från 2016 och framåt satsas 590 miljoner kronor. Dessutom föreslår regeringen att 350 miljoner kronor årligen från 2015 läggs på att bevara arter och förbättra skötseln av skyddad natur, samt 75 miljoner kronor per år från 2015 på åtgärder för att förbättra havs- och vattenmiljön.

Som ett led i kunskapsuppbyggnaden om biologisk mångfald föreslår regeringen ökade anslag till Artprojektet och Nationalnyckeln med 15 miljoner kronor per år för 2015 och framåt.

En energikommission ska tillsättas

Energipolitiken är avgörande för att bygga ett hållbart samhälle och sysselsättningen i Sverige är helt beroende av att det finns en god och tillförlitlig tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. En energikommission för blocköverskridande samtal om energipolitiken ska tillsättas i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse. Regeringens ingång i dessa samtal ska vara att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi.

Skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el

Regeringens mål är att det ska vara enkelt och lönsamt att producera sin egen el. För att underlätta för privatpersoner och företag att investera i framställning av el från förnybara energikällor för egen förbrukning, föreslår regeringen därför att en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs den 1 januari 2015. Regeringen kommer att följa upp och utvärdera skattereduktionen samt undersöka möjligheterna att förenkla förfarandet, ytterligare underlätta för privatpersoners egenproduktion av el, och att låta fler, till exempel andelsägare av förnybar el, komma i åtnjutande av skattereduktionen.

Dricksvatten och kemikalier

Regeringens ambition är att ta krafttag i arbetet med att öka takten med att nå miljökvalitetsmålen och det krävs stora satsningar för att det ska vara möjligt att nå de havs- och vattenrelaterade målen. Miljöövervakning är en grundläggande del av havs- och vattenarbetet. Med bättre övervakning av tillståndet i miljön ökar möjligheten att i tid upptäcka risker för hälsa och miljö. Sammantaget föreslår regeringen ökade satsningar på 75 miljoner kronor år 2015 och 50 miljoner kronor år 2016 och framåt på utökad och förbättrad miljöövervakning, framförallt avseende havs- och vattenrelaterad miljöövervakning.