Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Stor satsning på svensk natur

Publicerad · Uppdaterad

Det behövs en tydlig ambitionshöjning för att nå miljökvalitetsmålen som innefattar biologisk mångfald, hav och vatten. Regeringen föreslår därför en stor satsning på svensk natur i 2015 års budget, 640 miljoner kronor satsas under 2015 på att hindra avverkning av skyddsvärd skog och skydda marina områden. Dessutom föreslår regeringen att 350 miljoner kronor från 2015 satsas på att bevara arter och förbättra skötseln av skyddad natur. Dessutom föreslår regeringen att 75 miljoner kronor per år satsas på åtgärder för att förbättra havs- och vattenmiljön.

Skydd av skog och havsmiljö

Naturen är viktig för människors välbefinnande, för arbetstillfällen och för den biologiska mångfalden. Sverige behöver skydda de gamla skogar som finns kvar. Vi måste dessutom avsätta mer skog som kan utveckla en mångfald av arter och åldrar. Det behövs en tydlig ambitionshöjning för att nå de satta målen för biologisk mångfald, såväl våra svenska miljökvalitetsmål som de internationella Nagoya-målen.

För att öka skyddet av värdefulla naturområden föreslår regeringen kraftigt ökade anslag till Naturvårdsverkets för skydd av värdefull natur med 640 miljoner kronor för 2015 och med 590 miljoner kronor per år från 2016 och framåt. Genom dessa omfattande satsningar kan fler värdefulla skogar och havsområden skyddas som naturreservat. Regeringen föreslår också att Havs- och vattenmyndighetens anslag för åtgärder för havs- och vattenmiljö ökas med 75 miljoner kronor per år från och med 2015.

Skydd av arter och ökad miljöhänsyn

Regeringen konstaterar att läget för den biologiska mångfalden är mycket allvarligt och att det i Sverige finns många hotade arter och värdefulla naturområden som är i behov av skydd. Idag finns 29 nationalparker och över 4 000 naturreservat samt andra skyddade områden i Sverige. De skyddade områdena behöver förvaltas väl men i många skyddade områden är naturvårdsskötseln eftersatt vilket riskerar att natur- och kulturvärden inte kan bibehållas eller vandringsleder inte kan upprätthållas. Även förvaltningen av skyddad natur behöver kraftigt förstärkas.

Regeringen föreslår att 350 miljoner kronor per år från 2015 och framåt satsas i anslag till Naturvårdsverket, för bland annat ökad skötsel av skyddade områden och artbevarande.

Artprojektet

2001 påbörjades ett viktigt och långsiktigt projekt för att kartlägga de arter som förekommer i Sverige, bland annat redovisat i Nationalnyckeln - Svenska artprojektet. Sådan kunskap är grundläggande för arbetet med att bevara artmångfalden, medvetenhet om ekosystemtjänster och för forskning om hur vi kan få ännu mer nytta av mångfalden.

Som ett led i kunskapsuppbyggnaden om biologisk mångfald föreslår regeringen ökade anslag till Artprojektet och Nationalnyckeln med 15 miljoner kronor per år för 2015 och framåt.