Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Vissa förslag på skatte- och socialavgiftsområdet inför budgetpropositionen för 2015

Publicerad Uppdaterad

Finansdepartementet skickar i dag ut tre promemorior med vissa förslag inom skatte- och socialavgiftsområdet på remiss. Syftet är att möjliggöra en samlad behandling av de förslag som kan bli aktuella att presenteras i budgetpropositionen för 2015.

Ladda ner:

Förslagen är:

Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga i två steg

Nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år slopas. I promemorian föreslås en avveckling i två steg genom att nedsättningen halveras under 2015 för att helt upphöra vid utgången av 2015. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 9,60 miljarder kronor 2015 och ca 18,81 miljarder kronor 2016.

Sänkt skatt för pensionärer

Skillnaden i beskattning mellan lön och pension bör tas bort. Som ett första steg avskaffas skillnaden i beskattning för inkomster upp till cirka 120 000 kronor per år. Skatten sänks även för pensionärer med inkomster upp till cirka 240 000 kronor per år. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med ca 1,98 miljarder kronor 2015.

Avtrappning av jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdraget trappas av för dem som har arbetsinkomster som överstiger ca 50 000 kronor per månad. Avtrappningstakten föreslås vara 3 procent vilket innebär att inget jobbskatteavdrag kommer att ges för dem som har arbetsinkomster som överstiger 123 300 kronor per månad vid genomsnittlig kommunalskattesats. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 2,36 miljarder kronor 2015.

Uppräkningen av gränsen för statlig inkomstskatt begränsas

Den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster för 2015 begränsas genom att den räknas upp med förändringen i konsumentprisindex, i stället för med förändringen i konsumentprisindex plus två procentenheter. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 1,91 miljarder kronor.

Särskild löneskatt återinförs delvis för personer som har fyllt 65 år

Den särskilda löneskatten återinförs delvis på lön och andra ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år. Löneskatten föreslås uppgå till 8,5 procent och är en form av socialavgift. För anställda betalas löneskatten av arbetsgivaren. Löneskatten tillsammans med ålderspensionsavgiften kommer då att uppgå till 18,71 procent att jämföra med fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 procent för personer under 65 år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 2,34 miljarder kronor 2015.

Komplettering av förslaget om begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande

Avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas genom att det fasta beloppet sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 3,09 miljarder kronor 2015.

Slopad läx-RUT

Den uttryckliga bestämmelsen om skattereduktion för privatundervisning, s.k. läx-RUT, avskaffas. Bestämmelsen om skattereduktion för barnpassning ändras så att den endast omfattar barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 50 miljoner kronor 2015.

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter

Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 0,13 miljarder kronor 2015.

Höjd skatt på naturgrus, bekämpningsmedel och avfall

Skatten på naturgrus höjs från 13 till 15 kronor per ton och skatten på bekämpningsmedel höjs från 30 till 34 kronor per kilo verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet. Avfallsskatten höjs från 435 till 500 kronor per ton avfall. Förslagen beräknas öka skatteintäkterna med ca 40 miljoner kronor.

Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs från 12 648 till 14 770 kronor per megawatt av högsta tillåtna termiska effekt och månad. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 0,25 miljarder kronor.

Höjd skatt på tobak

Punktskatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och tuggtobak höjs med ca 6 procent och punktskatten på snus höjs med ca 12 procent. Skattehöjningen medför att priset för ett paket med 19 cigaretter som i dag kostar 55 kronor ökar till 57,41 kronor och att en dosa portionssnus ökar från 43 till 44,41 kronor. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 0,90 miljarder kronor 2015.

Samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

 

Promemorian är på remiss till den 13 oktober.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.