Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Jämställdhet i socialförsäkringen?

Publicerad Uppdaterad

Hur väl fungerar dagens socialförsäkringssystem egentligen för kvinnor och män? Behandlas deras ärenden likvärdigt, och hur betalas ersättning ut? I en ny forskningsrapport som tagits fram på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) studeras detta närmare.

- Frågorna är högst relevanta, säger JA-delegationens ordförande Anna Hedborg. Socialförsäkringssystemet är, och ska vara, könsneutralt utformat. Däremot är det inte nödvändigtvis könsneutralt i sina konsekvenser.

I rapporten Jämställdhet i socialförsäkringen? (SOU 2014:74) har ett antal forskare tittat närmare på bland annat arbetslöshetsförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, sjukförsäkringen och pensionerna. Könsskillnaderna i inkomstkompensation för egenföretagare och anställda samt inrikes och utrikes födda hör till det som studerats. Genomgående tenderar utfallet av de olika socialförsäkringarna att bli olika för kvinnor och män.

- En förklaring till skillnaderna mellan kvinnor och män är att systemen är kopplade till inkomsttrygghet, där den egna arbetsinkomsten är det som försäkras, säger Anna Hedborg. Så länge kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män kommer de också att få lägre ersättningar.

Rapportens redaktörer Eskil Wadensjö och Gabriella Sjögren Lindquist konstaterar att könssegregeringen på arbetsmarknaden minskar, men att det går långsamt och att skillnaderna fortfarande är stora. "Det har implikationer för hur socialförsäkringarna fungerar för kvinnor och män.", skriver de i inledningskapitlet. Några av de frågor de särskilt framhåller som problematiska är garantipensionen, ersättningen vid deltidsarbetslöshet, nivån på taken i socialförsäkringarna samt utrikes föddas ställning i systemen.

- Socialförsäkringarnas utfall för kvinnor och män understryker varför jämställdhet i arbetslivet är så viktigt. Ojämställdheten leder inte bara till olika villkor i arbetslivet utan också till en extra fattigdomsrisk för kvinnor vid arbetslöshet, sjukdom och ålderdom, säger Anna Hedborg.

Rapporten Jämställdhet i socialförsäkringen? presenteras idag på ett frukostseminarium arrangerat av JA-delegationen och SACO. Mer information om seminariet samt möjlighet att ladda ner rapporten finns på www.jamstalldhetiarbetslivet.se.

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) är en statlig utredning som består av tolv ledamöter.

Malin Wreder
Huvudsekreterare
08-405 35 57
072-509 17 20

Kontakt