Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Myndigheten för tillgängliga medier får i uppdrag att driva hemsidan "Alla väljare"

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att fortsätta driva hemsidan "Alla väljare" med lättläst nyhetsinformation. Avsikten är att öka möjligheten för personer med lässvårigheter att tillgodogöra sig information och ta del av den politiska debatten under mellanvalsperioden.

– Det är angeläget att den politiska debatten når alla medborgare, både inför och mellan val. Uppdraget är en långsiktig åtgärd i regeringens arbete för ett högt och mer jämlikt valdeltagande, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

En utgångspunkt för regeringens demokratipolitik är att alla medborgare ges så likartade förutsättningar som möjligt att vara delaktiga i den demokratiska processen genom att följa politiska beslut och ta del av information om hur var och en kan vara med och påverka det politiska beslutfattandet.

Hemsidan "Alla väljare" - www.allaväljare.se, vänder sig till alla som behöver lättlästa nyheter och vill ta del i samhällsdebatten. Det kan vara personer som har svenska som andraspråk, som är otränade läsare eller som har en funktionsnedsättning. Hemsidan riktar sig därmed särskilt till grupper med traditionellt lägre valdeltagande än övriga röstberättigade såsom unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

Under 2014 har Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst) drivit hemsidan ”Alla väljare” med lättläst valinformation i samband med Europaparlamentsvalet och de nationella allmänna valen 2014. Regeringen bedömer att satsningen har varit framgångsrik. För att öka möjligheten för personer med lässvårigheter att tillgodogöra sig information och ta del av den politiska debatten under mellanvalsperioden är det enligt regeringen viktigt att fortsätta detta arbete.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00