Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vill samla kompetens om alternativa metoder till djurförsök

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har i dag fattat beslut om att uppdra åt Statens jordbruksverk att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor.

Med alternativa metoder till djurförsök avses metoder som ersätter, begränsar eller förfinar djurförsök. Den s.k. 3 R:ns princip (Replace, Reduce och Refine) genomsyrar lagstiftningen och är grundläggande för att säkerställa ett gott djurskydd för försöksdjur.

Kompetens om alternativa metoder till djurförsök finns hos många olika aktörer i samhället. Inom forskningen, bland myndigheter som själva utför djurförsök eller använder resultaten av dem i sitt arbete, i näringslivet och bland olika slag av organisationer.

- Hittills har det inte funnits någon naturlig samlingspunkt för 3R-frågor och inte heller någon aktör som haft ansvaret för att samla och ta tillvara den kompetens som finns. Jag är glad att regeringen i dag har fattat beslut om att ge Jordbruksverket i uppdrag att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I uppdraget ingår att beskriva hur 3R-centret kommer att organiseras i fråga om t.ex. bemanning och arbetsuppgifter liksom hur samarbetet med relevanta parter vid universitet och högskolor, forskningsbeviljande myndigheter och organ, övriga myndigheter, näringslivet och berörda organisationer kommer att bedrivas.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2015.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.