Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Höjd kärnavfallsavgift för perioden 2015-2017

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen beslutar om höjd kärnavfallsavgift för perioden
2015–2017. Avgiften som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden ökar från dagens i genomsnitt 2,2 öre per kilowattimme producerad kärnkraftsel till 4 öre.

- Kärnkraften ska stå för sina egna kostnader och regeringens beslut om höjd kärnavfallsavgift möjliggör detta. Det innebär ytterligare steg för ökad kärnsäkerhet vilket är viktigt, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning som ger eller har gett upphov till restprodukter ska betala kärnavfallsavgift och ställa säkerheter. Syftet med kärnfallsavgifterna är att skapa ett stabilt finan¬sierings¬system för en säker hantering av kärnavfallet och för kostnader som uppkommer när reaktorerna inte längre är i drift. Avgifterna finansierar också forskning och utvecklingsverksamhet inom området.

Beslutet sker mot bakgrund av det förslag om kärnavfallsavgifter och säkerheter som lämnats till regeringen av Strålsäkerhetsmyndigheten. Orsaken till avgiftshöjningen beror i huvudsak på att de förväntade kostnaderna för avveckling och slutförvar som industrin redovisar har ökat, att Kärnavfallsfondens framtida avkastning förväntas bli låg och att inbetalade avgifter blir lägre än vad tidigare prognoser visat.