Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Klimatmötet i Lima avslutat

Publicerad · Uppdaterad

På klimattoppmötet COP20 i Lima har parterna enats om förhandlingsprocesser och texter som ska ligga till grund för ett nytt globalt klimatavtal. Det skedde efter två veckors intensiva förhandlingar.

Ladda ner:

- Det är bra att besluten i Lima ger länderna en väg till Paris. Jag hoppas att så många länder som möjligt nu tar ansvar och formulerar sina klimatmål inom ramen för den internationella processen, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

- Ett ambitiöst och rättvist globalt klimatavtal behövs som stöd för klimatarbetet i världen. Det har aldrig varit så viktigt att bryta trenden med ökade utsläpp och stödja omställning till ett klimatsmart samhälle, säger Åsa Romson.

De två viktigaste uppgifterna för mötet i Lima var att lägga grunden för det nya globala avtalet som länderna ska ta beslut om i Paris nästa år och att höja ambitionerna för utsläppsminskningar fram till år 2020.

Beslutet i Lima omfattar:

Hur länderna ska bidra till den nya överenskommelsen

Beslutet beskriver omfattningen av de planer för utsläppsmål och andra klimatåtgärder som länderna ska lämna in under 2015. Parterna kom också överens om vilken information som ska ingå när länderna skickar in sina planer. Informationen är avgörande för att man ska kunna bedöma om ländernas utsläppsmål och klimatåtgärder är tillräckliga för att kunna hålla den globala tempereraturökningen så långt under två grader som möjligt.

Hur ambitionen för åtgärder före år 2020 kan stärkas

Det är tydligt att länderna också måste öka takten i klimatarbetet redan före år 2020. Sverige är pådrivande för att ett sådant arbete. I beslutet från Lima läggs en grund för utbyte av information och erfarenheter mellan länder som kan leda till minskade utsläpp redan nu. Det handlar bland annat om att identifiera områden som har stor potential för utsläppsminskningar. Beslutet visar också att det är viktigt att involvera andra aktörer såsom civilsamhället, näringslivet, hållbara städer och kommunernas arbete, där konkret klimatarbete sker.

Ambitiöst och rättvist avtal

Sverige har också verkat för att det nya avtalet ska vara balanserat så att även fattigare länder kan bidra till processen utifrån sina förutsättningar. För att ett ambitiöst och rättvist globalt avtal ska bli verkningsfullt är det avgörande att alla länder är med.

Innan mötet i Lima var det betydelsefullt att Sverige utlovade finansiering till Gröna klimatfonden. Under mötet i Lima märktes att många andra länder följde Sveriges exempel och aviserade bidrag till fonden. Det finansieringsmål på tio miljarder USD som fonden satt upp har nu uppnåtts med marginal.

De internationella klimatförhandlingarna

Den 1-12 december träffades världens länder i Perus huvudstad Lima för det tjugonde partsmötet. FN:s klimatförhandlingar sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. Konventionen antogs vid ett miljötoppmöte i Rio 1992 och har för närvarande 195 parter. Varje år träffas de länder som undertecknat konventionen för vidare förhandlingar (Conference of the Parties, COP).