Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Satsning på havsbaserad vindkraft

Publicerad Uppdaterad

Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft. Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram förslag om hur stöd till havsbaserad vindkraft ska utformas för att skapa förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft till havs.

- Fortsatta satsningar på vindkraft är en viktig del för att nå våra mål om förnybar elproduktion. Vi ser också att det finns flera fördelar med just havsbaserad vindkraft som ger en jämnare elproduktion och har en större acceptans hos lokalbefolkningen vid kustområden, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Havsbaserad vindkraft skulle också kunna bidra till att stärka elbalansen i södra Sverige, där det finns ett underskott på produktion i förhållande till elbehovet.

Eftersom kostnaden för havsbaserad vindkraft är högre än för landbaserad vindkraft byggs den havsbaserade vindkraften inte ut inom ramen för de mål som är satta för elcertifikatsystemet. Regeringen anser dock att det finns förutsättningar till framtida reduktioner av kostnaderna. I uppdraget till Energimyndigheten ingår därför att analysera olika former av stöd såsom exempelvis upphandling, investeringsstöd och finansiering av elanslutningen.

Stödsystemet ska utformas så att det helt ligger utanför elcertifikatsystemet och är förenligt med EU:s statsstödsregler. De olika stödformernas för- och nackdelar ska analyseras samt konsekvenserna av stödet för de som berörs. Även samhällsekonomiskt motiverande faktorer ska utredas.

Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast 1 juni 2015.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.