Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Två beslut för ordning och reda i åkeribranschen

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har fattat två beslut som ska bidra till att seriösa företag inom åkeribranschen inte drabbas av osund konkurrens från oseriösa aktörer. Från och med den 1 januari 2015 gäller nya regler som innebär att en överträdelse av bestämmelserna om cabotagestransport på väg ska leda till en sanktionsavgift. Därtill gäller från och med 1 mars 2015 lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

– Regeringsbesluten är viktiga för den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Genom besluten ges seriösa åkeriföretag ökad möjlighet att konkurrera på lika villkor, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Den 1 januari 2015 träder nya regler i kraft som innebär att en överträdelse av de EU-gemensamma bestämmelserna om cabotagestransport på väg ska leda till en sanktionsavgift och inte till böter som fallet är i dag. Nivån på sanktionsavgiften blir 40 000 kronor, vilket är i nivå med de länder i EU som har höga sanktionsavgifter. Det ger ökad möjlighet att skapa ordning och reda på vägarna då den höga sanktionsavgiften är avskräckande för oseriösa åkerier som medvetet bryter mot cabotagereglerna.

Lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd innebär att en polisman eller tulltjänsteman får omhänderta fordonsnycklar eller annat föremål som behövs för färden. Skälet kan vara att en sanktionsavgift inte betalas eller att fordonet har stora trafiksäkerhetsbrister. Om det finns särskilda skäl får Polismyndigheten eller Tullverket besluta att fordonet ska låsas fast genom så kallad klampning. I merparten av fallen kan detta ske i högst 24 timmar. Om det är fråga om ett trafikfarligt fordon får omhändertagande eller klampning bestå till dess bristen är åtgärdad. Lagen börjar gälla 1 mars 2015.

– Det här är två viktiga steg mot ordning och reda i åkeribranschen, en fråga som är högt prioriterad av regeringen. Slås seriösa åkerier ut försämras förutsättningarna för mer miljöanpassade och trafiksäkra lastbilstransporter med schyssta villkor, säger Anna Johansson.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00