Förändringar i kommunalekonomiska utjämningssystemet

I budgetpropositionen för 2015 framhöll regeringen att det är angeläget att det kommunalekonomiska utjämningssystemet förändras så att en rättvisare fördelning kan åstadkommas. Finansdepartementet har därför i dag remitterat en promemoria med förslag till förändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning.

I promemorian föreslås att inkomstutjämningsavgiften höjs för de kommuner och landsting som betalar avgift vilket sker genom en återgång till de regler för beräkning av inkomstutjämningsavgifter som gällde fram till utgången av 2013.

Därutöver föreslås en avskaffning av det särskilda bidrag som kompenserar de kommuner och landsting som fick lägre intäkter till följd av sänkningen av inkomstutjämningsavgiften 2014. Dessa medel kommer, tillsammans med de ökade avgiftsinkomsterna, i stället att fördelas till alla kommuner och landsting.

I promemorian föreslås också ett nytt införandebidrag för att effekterna inte ska bli alltför drastiska för kommuner som får betala en högre avgift.

Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.