Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Gemensam plattform underlättar arbetet med utmaningar på läkemedelsområdet

Publicerad Uppdaterad

Idag tar Agneta Karlsson, statssekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministers Gabriel Wikström, emot ett femtontal aktörer för att gemensam utarbeta en nationell plattform för det fortsatta arbetet med utmaningar på läkemedelsområdet.

– Ett partssammansatt arbete kommer att utgöra en viktig del i strävan efter att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Kräver alla parters delaktighet

Ett fortsatt stort engagemang från alla parter kommer att behövas för att uppnå läkemedelsanvändning som främjar innovation och som är jämlik och säker. Målsättning är att det finns en klar strategi och handlingsplan på området hösten 2015 och ska gälla under hela 2016.

– Läkemedelsområdet är komplext och vi behöver fokusera på områden som kräver samordning och samsyn av berörda, säger statssekreterare Agneta Karlsson.

Om mötet

Sedan 2011 har arbetat pågått med den nationella läkemedelsstrategin och den tillhörande årliga handlingsplanen. Deltagarna består av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsindustriföreningen, E-hälsomyndigheten, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sveriges Apoteksförening, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund samt landstingen. Mötet äger rum på Socialdepartementet.