Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny möjlighet för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till EU:s viseringsdatabas

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om att brottsbekämpande myndigheter ska få tillgång till uppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte att bekämpa terroristbrott och andra grova brott. VIS är en EU-gemensam databas för viseringar. Genom förslagen genomförs det så kallade VIS-rådsbeslutet.

I VIS-rådsbeslutet fastställs de villkor som ska gälla för att brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaterna och Europol ska få tillgång till uppgifter i VIS. Förslagen innebär att myndigheterna genom en central åtkomstpunkt ska få söka uppgifter i VIS i syfte att utreda eller förebygga vissa allvarliga brott. För att en sökning ska få göras måste den ha koppling till en viss utredning eller ett visst underrättelseärende och det måste finnas förväntningar på att uppgifter i systemet kan driva utredningen eller ärendet framåt. Vid en träff får myndigheten tillgång till uppgifter om bland annat den registrerade och den resa som visering sökts för.

– Med öppna gränser inom EU är informationsutbyte mellan EU:s medlemsstater av central betydelse för att den gränsöverskridande brottsligheten effektivt ska kunna bekämpas, säger inrikesminister Anders Ygeman. Genom de nya reglerna får myndigheterna ytterligare ett verktyg i kampen mot terrorism och annan grov brottslighet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Lagrådsremiss: Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS)

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.