Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen följer upp myndigheternas it-kostnader

Publicerad Uppdaterad

Regeringen annonserade i budgetpropositionen för 2015 en fyraårig satsning på e-förvaltning under 2015-2018. ESV har idag fått uppdrag inom ramen för regeringens satsning på e-förvaltning.

Jämförelser av it-kostnader och kartläggning av it-projekt med hög risk

Regeringen ger Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att fördjupa arbetet med jämförelser av de statliga myndigheternas it-kostnader.

– It är grundläggande för många myndigheters verksamhet och it utgör en betydande kostnad för staten som helhet. För att säkerställa att statens pengar används effektivt är det viktigt att regeringen har en god bild av de statliga myndigheternas it-användning, säger it-minister Mehmet Kaplan i en kommentar.

ESV ska, bland annat med utgångspunkt från ovanstående, utarbeta förslag till regeringen på hur mätning och rapportering av de statliga myndigheternas it-användning kan utvecklas och hur statsförvaltningens digitalisering kan följas upp. Detta kan bland annat omfatta hur statliga myndigheter ska mäta och rapportera effektiviteten i användningen av it, it-kostnader, strategiska it-projekt och projekt med hög risk.

– Det är angeläget att följa upp effekter av investeringar i it och att få en samlad bild av strategiska it-projekt med högre risk. Det gäller både för enskilda myndigheter och för staten som helhet, fortsätter Mehmet Kaplan.

Bakgrund

Enligt riksdagens beslut i december 2014 avsätts 80 miljoner kronor årligen 2015-2018 för insatser för bättre service till medborgare och företag till en lägre kostnad. Detta ska bland annat nås genom tydligare styrning vid införande av förvaltningsgemensamma lösningar, långsiktigt förvaltningsansvar för gemensamma digitala lösningar, förstärkt uppföljning av myndigheternas it-användning och förstärkt förmåga att styra, leda och samordna en digitalt samverkande statsförvaltning.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.