Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen och SKL sluter överenskommelse om kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården

Publicerad Uppdaterad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har slutit en överenskommelse om kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården 2015. Målet är att bidra till en jämlik, tillgänglig och säker vård av god kvalitet.

Utveckling av patientcentrerade arbetssätt

Överenskommelsen omfattar bland annat insatser för fortsatt utveckling av nationellt stöd för effektivare kunskapsspridning inom ramen för satsningen på kroniska sjukdomar, möjligheter till fortsatt uppföljning och utveckling när det gäller patientsäkerhet och tillgänglighet. Dessutom ingår insatser för att utveckla mer patientcentreade arbetssätt inom särskilt primärvården.

- Det är en viktig överenskommelse, inte minst för att det innebär särskilda insatser för en förbättrad primärvård. Med fokus på tidiga insatser och hög tillgänglighet för dem med störst behov ökar förutsättningarna för en mer jämlik vård och hälsa, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

I överenskommelsen ingår även fortsatt stöd till utveckling av arbetet med öppna jämförelser, med särskilt fokus på förbättrad tillgänglighet av indikatorer samt stöd till det lokala förbättringsarbetet. Därutöver ingår stöd till arbetet med förbättrad kunskap och uppföljning av läkemedel utifrån den nationella läkemedelsstrategin.

Totalt har 67,9 miljoner kronor avsatts och de fördelas på följande insatsområden:


  • Insatser inom ramen för satsningen på kroniska sjukdomar 30 Mkr.
  • Samordnad uppföljning och utveckling av tillgänglighet 10 Mkr.
  • Säker vård/patientsäkerhet 5,95 Mkr.
  • Uppföljning av läkemedel i slutenvården 5 Mkr.
  • Kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barn 8 Mkr.
  • Utveckling av öppna jämförelser, indikatorer, datakällor m.m 7,95 Mkr.
  • Standardiserade laboratorieresultat/NPU-koder 1 Mkr.