Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Utredare vill förbjuda bisfenol A i kvitton och biljetter

Människors exponering för det hormonstörande ämnet bisfenol A måste minska. Regeringens särskilde utredare Anders Turesson föreslår att bisfenol A förbjuds från användning i kvitton samt att det fasas ut från ytskikt i kontakt med livsmedel före år 2020.

Idag överlämnades betänkandet Bisfenol A – kartläggning och strategi för minskad användning” (SOU 2014:90) till klimat- och miljöminister Åsa Romson. Uppdraget har varit att kartlägga användningsområden för bisfenol A och lämna förslag till hur exponeringen för ämnet från material i kontakt med livsmedel kan minskas.

Utredaren slår fast att bisfenol A kan fasas ut från de främsta exponeringskällorna, vilka är termopapper och ytskikt i kontakt med livsmedel, utan att det får allvarliga ekonomiska konsekvenser för samhället.

- Utredningen visar att det går att avsevärt minska människors exponering för bisfenol A. För att lyckas med det krävs dock att ämnet tas bort från kvitton så snart som möjligt. Dessutom bör ämnet tas bort från de ytskikt som finns på insidan av mat- och dryckesförpackningar av metall - så fort som möjligt men allra senast till år 2020, säger regeringens särskilde utredare Anders Turesson.

Enligt Anders Turesson bör användning av bisfenol A i termopapper, det vill säga kvitton och biljetter, helt förbjudas. Sverige bör dock invänta den pågående EU-process som kan komma att leda till ett förbud på EU-nivå. Om så inte sker bör Sverige undersöka möjligheten att införa ett nationellt förbud.

Regeringen bör också formulera ett mål om att bisfenol A ska vara borta från ytskikt i kontakt med livsmedel före 2020. Därigenom får alla aktörer en tydlig tidsram och skälig tid för omställning. Utfasningen kan komma att kräva lagstiftning. Regeringen bör dock även här avvakta utfallet av pågående EU-processer. Bland annat kan en uppgradering av bisfenol A i fråga om dess påverkan på fortplantningsförmågan leda till nya möjligheter att reglera användningen av ämnet på EU-nivå.

Ny bedömning av åtgärder 2017

Dessutom bör utvecklingen av branschens egna åtgärder för att minska användningen av bisfenol A utvärderas. Regeringen bör därför fastställa en kontrollstation den 1 juli 2017. Vid den tidpunkten kan regeringen bedöma om det behövs nationell lagstiftning och hur denna i så fall bör utformas, mot bakgrund av den frivilliga utfasningen och utvecklingen av regelverken inom EU.

Faktaruta: Om bisfenol A

Bisfenol A är ett ämne som har en bred användning i samhället, främst vid tillverkning av plaster och epoxi. Det förekommer bland annat i ytskikt i konservburkar, varifrån det kan vandra ut i maten, och i kvitton och biljetter. Låga halter av bisfenol A påträffas i nästan alla urin- och blodprov från människa vilket tyder på att vi är kontinuerligt exponerade för ämnet. Bisfenol A är hormonstörande och reproduktionsstörande. Kvinnor i fertil ålder, barn och ungdomar anses vara särskilt känsliga för hormonstörande effekter. Det finns dock olika uppfattningar om vilka effekter som är relevanta för människors hälsa och vid vilka halter dessa effekter kan uppstå. I dag finns ett förbud inom EU mot bisfenol A i nappflaskor. Sverige har även ett förbud mot bisfenol A i lock till barnmatsburkar