Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kraftsamling för svenska mjölkbönder

Publicerad Uppdaterad

I dag samlade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representanter för mjölkbönderna, livsmedelshandeln, mejerierna, banker, myndigheter och konsumenterna för att diskutera det kritiska läget i den svenska mjölknäringen.

– Mötet i dag har skett i mycket konstruktiv anda och jag känner en optimism då vi alla är eniga om att kraftsamla och vidta åtgärder som hjälper den svenska mjölkssektorn att överbrygga detta svåra läge. En av de frågor som lyftes upp av såväl representanter för mejerierna, handeln och konsumentorganisationen var urspungsmärkning, så att konsumenterna kan välja svenska produkter, säger Sven-Erik Bucht.

På mötet har följande åtgärdsområden pekats ut:
* Ursprungsmärkning, svenska kunder vill ha svenska produkter i hyllorna, handeln delar oron för långsiktigt scenario.
* Lyfta de svenska mervärdena.
* Kostnadsläget för de svenska mjölkbönderna.
* Den långsiktiga lönsamheten måste öka.
* Beteskrav – se över beteskraven så att vi kan växa, minska krav på journalföring och administration.
* Kris med krediter som handlar om dagar, veckor och månader.
* Bankerna uppger att de är beredda att hjälpa mjölkföretagen.
* Statens förmånsrätt ett bekymmer med EU-krediten.
* Tillåt mjölkföretagen att skjuta upp betalning av utgående moms.
* LRF har en uppgift att fånga upp människorna som mår dåligt och befinner sig i kritiskt läge.
* Sätt att hantera sina prisrisker behöver utvecklas.
* Det är viktigt med en Livsmedelsstrategi.

Åtgärderna kommer även att diskuteras i de arbetsgrupper som bildats. Mötet beslutade att bilda tre arbetsgrupper; en grupp för marknad, en grupp för kapitalförsörjning och en grupp för koordinering av rådgivningsinsatser.

Regeringen arbetar för att utveckla ett bra näringslivsklimat och att vidta åtgärder som stärker konkurrenskraften. Detta arbete är redan igång då regeringen tagit följande initiativ:

Livsmedelstrategi – Regeringen vill se en ökad produktion av mat i Sverige och kommer därför att förbättra de långsiktiga förutsättningarna för företagen, inom ramen för det kommande arbetet med framtagande av en svensk livsmedelsstrategi.

Lantbruksråd i Kina – Regeringen placerar nu ett permanent lantbruksråd i Kina och i vår exportstrategi överväger vi även om det kan bli aktuellt för fler exportmarknader.

Villkorad läkemedelsanvändning - Jordbruksverket räknar med att systemet för Villkorad läkemedelsanvändning för mjölkproducenter (ViLA) ska vara i kraft den 1 januari 2016. Arbetet med att se över datasystemet och föreskrifter är nu igång. ViLA innebär att lantbrukare själva kan inleda behandling efter en veterinärs instruktioner.

Föranmälda kontroller – Jordbruksverket har under 2014 förtydligat sin vägledning så att lantbrukare i så stor utsträckning som möjligt ska kunna få veta – åtminstone en kort tid i förväg – att de kommer att få ett kontrollbesök.

Kreditgarantier – ett arbete är redan inlett med att analysera om detta kan vara en möjlig insats.

Kompetensinsatser – Regeringen tittar även på att genom Landsbygdsprogrammet rikta kompetensmedel till mjölkföretag.

Förenkling av EU:s jordbrukspolitik – EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan bjuder in till diskussioner om förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken. Tvärvillkorsreglerna där flera regler enbart gäller mjölkproducenter finns med här. Det är orimligt att bönder med olika produktionsinriktning löper olika stor risk för avdrag på stöden. Sverige ska ta en aktiv roll i dessa diskussioner.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.