Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Översyn av Sveriges gränser till havs

Publicerad Uppdaterad

Den särskilde utredaren, hovrättslagmannen Magnus Göransson, har idag överlämnat betänkandet ”Gränser i havet” (SOU 2015:10) till utrikesminister Margot Wallström.

Utredarens uppdrag har varit att se över de svenska baslinjerna och de olika jurisdiktionsgränserna till havs för att ge dessa den precision som modern teknik medger.

På grund av landhöjningen i norr rekommenderade 1965 års baslinjeutredning att en översyn av Sveriges baslinjer bör ske vart trettionde år. Detta är den första översynen som gjorts sedan dess.

Havsgränsutredningen har genomfört ett omfattande tekniskt arbete för att identifiera lågvattenlinjen och de punkter som ska användas för Sveriges baslinjer. Detta har skett genom flygfotografering och genom manuella mätningar längs strandlinjen och vid skär längre ut till havs. Det är utifrån baslinjerna som samtliga suveränitetszoner och jurisdiktionszoner ska beräknas, såsom territorialhav, angränsande zon och ekonomisk zon.

Utredaren lägger också fram ett förslag om att inrätta en angränsande zon runt Sveriges kuster. Syftet med en angränsande zon är att utvidga möjligheterna att ingripa mot överträdelser av svensk lagstiftning som rör tullar, skatter, in¬vandring eller hälsoskydd. Sverige får samtidigt rätt att skydda det marina kulturarvet inom de havsområden som omfattas av den angränsande zonen, en möjlighet som Sverige inte utnyttjar i dag.