Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Ytterligare skärpta regler för åkeribranschen

Den första mars träder den nya lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd i kraft. Regeringen har i dag beslutat att åtgärderna även ska kunna vidtas när ett förskott för sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransporter på väg inte har betalats omedelbart i samband med kontrollen. Beslutet är ute på remiss och väntas träda i kraft den 1 juli i år.

– Dagens beslut om ytterligare åtgärder är ett viktigt steg för att förhindra dåliga arbetsvillkor, osund konkurrens och ekonomisk brottslighet i åkeribranschen. Ordning och reda i åkerinäringen är avgörande för fler jobb och schyssta villkor, och en högprioriterad fråga för regeringen. Slås seriösa åkerier ut försämras även förutsättningarna för mer miljöanpassade och trafiksäkra lastbilstransporter, säger Anna Johansson.

Lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd innehåller bestämmelser om åtgärder som får vidtas för att säkerställa efterlevnaden av ett beslut att ett fordon eller fordonståg inte får fortsätta färden. Det innebär att polisen och Tullverket har rätt att besluta om bland annat klampning, det vill säga att låsa fast hjulen, på yrkestrafik som bryter mot vissa regler. Exempelvis kan det handla om de överträdelser av kör- och vilotider eller överskridande av fordons vikter som straffas med en sanktionsavgift.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00