Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ändrade riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen fattade i dag beslut om att justera löptidsintervallet för den nominella kronskulden till följd av kraftigt fallande marknadsräntor. Syftet är att återställa löptidsstyrningen till samma risknivå som i riktlinjebeslutet för 2015 och innebär att Riksgälden kan behålla sin nuvarande låneplanering.

Ladda ner:

Utgångspunkten för regeringens riktlinjebeslut är att statens skuld ska förvaltas så att kostnaderna blir så låga som möjligt samtidigt som riskerna beaktas.

De senaste månaderna har marknadsräntorna fallit kraftigt. Detta har lett till att durationen i den nominella kronskulden blivit markant längre än då riktlinjerna för statsskuldens förvaltning 2015 beslutades i november 2014. Durationen beräknas med nuvärdesdiskontering utifrån gällande marknadsräntor.

Lägre räntor innebär inte att ränteomsättningsrisken i statsskulden eller variationen i räntekostnaderna har förändrats. I syfte att återställa styrningen för den nominella kronskuldens löptid för instrument upp till tolv år till förfall, till samma risknivå som i riktlinjebeslutet för 2015, höjs riktvärdesintervallet med 0,3 år till 2,6-3,1 år. De kraftigt fallande marknadsräntorna föranleder inga förändringar i löptidsstyrningen för valutaskulden eller den reala kronskulden.

Det faktum att intervallet behöver justeras så snart efter riktlinjebeslutet gör att Riksgäldskontoret kommer att återkomma i frågan om intervallets storlek i riktlinjeförslaget för 2016.

Bakgrund

Det övergripande målet för statsskuldspolitiken är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer.

Regeringen styr statsskuldens förväntade kostnader och risk främst genom att besluta om riktlinjer för skuldens sammansättning och löptid. Regeringen beslutar om riktlinjerna efter förslag från Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret svarar för den operativa förvaltningen av statsskulden inom ramen för dessa riktlinjer. Statens upplåning och skuldförvaltning utvärderas vartannat år i en skrivelse till riksdagen. Nästa utvärdering kommer att lämnas till riksdagen i april 2016.

Riktlinjer för sammansättningen av statsskulden
Valutaskuld: Minskning med högst 30 miljarder kronor per år
Realskuld: 20 procent
Nominell kronskuld ska utgöra resterande andel.

Riktlinjer för löptider för statsskulden
Valutaskuld: Duration 0,125 år
Real kronskuld: Duration 6-9 år
Nominell kronskuld:
- Instrument med upp till 12 år till förfall: Duration 2,6-3,1 år
- Instrument med mer än 12 år till förfall: Långsiktigt riktvärde för utestående volym 70 miljarder kronor.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00