Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Budgetsatsningar för en modern välfärdsstat

Publicerad Uppdaterad

Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar, utökad bemanning inom äldreomsorgen och investeringar i förlossningsvården är satsningar inom Socialdepartementets områden som ingår i den ekonomiska vårpropositionen. Dessa förslag bidrar till ett mer jämställt samhälle, en modern välfärd och till regeringens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna på en generation. Reformerna är ett resultat av en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Ett av budgetförslagen rör underhållsstödet till ensamstående föräldrar som är en grupp som ofta lever på marginalen.

- Ensamstående föräldrar, ofta mammor, har en ekonomiskt utsatt situation. Underhållsstödet har inte höjts sedan 2006. Nu höjer vi det med 300 kronor per barn och månad, det känns väldigt bra, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Det är fortfarande tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tillgång till vård och behandling på lika villkor inom hälso- och sjukvården. Regeringen vill därför prioritera förlossningsvården. En satsning genomförs för att göra förlossningsvården mer kunskapsbaserad och jämlik över hela landet. Även andra insatser för kvinnors hälsa kommer att ingå i satsningen.

- För en feministisk regering är det självklart att investera i förlossningsvården och kvinnors hälsa. I det livsomvälvande ögonblick som en förlossning innebär ska alla kunna känna sig trygga med vården, både innan och efter, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Äldre ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik äldreomsorg med hög kvalitet oavsett bostadsort. För att skapa en ökad trygghet föreslår regeringen därför att 1 miljard kronor avsätts för en utökad bemanning i äldreomsorgen.

- Satsningen inom äldreomsorgen är också en av regeringens viktiga jämställdhetssatsningar. Det kommer att bidra till bättre arbetsmiljö för de kvinnor som jobbar inom omsorgen och förbättrad omsorg om brukarna, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

- Vi är väldigt glada över att budgetförhandlingarna ger så bra resultat. Det är centrala feministiska välfärdsreformer för fler anställda i äldreomsorgen, förbättrad förlossningsvård och höjt underhållsstöd, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet som har varit med och förhandlat fram budgeten.

Nedan följer ett urval av reformer på respektive ministers område.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll

Underhållsstöd

Regeringen föreslår att underhållsstödet till ensamstående föräldrar höjs med 300 kronor per barn och månad, från maximalt 1273 kr per barn/månad till 1573 kr per barn/månad. Förslaget föreslås träda i kraft den
1 september 2015 och tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och betalningsskyldighet som avser tid efter den 30 september 2015.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

För att förbättra förlossningsvården och stärka insatserna för kvinnors hälsa föreslår regeringen att 200 miljoner kronor avsätts 2015 och 400 miljoner kronor per år 2016-2017.

Kostnadsfria läkemedel för barn

För att möjliggöra vård på lika villkor för barn och utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper föreslås att ett icke behovsprövat system införs med kostnadsfria läkemedel och varor inom läkemedelsförmånerna för barn upp till 18 år. Reformen ska även omfatta asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Satsningen aviseras gälla från och med den 1:e januari 2016.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Bemanning inom äldreomsorgen

Regeringen föreslår att 1 miljard kronor avsätts för en utökad bemanning inom äldreomsorgen. För 2016-2018 beräknas satsningen uppgå till 2 miljarder kronor årligen.

Kvinno- och tjejjourer

För att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor och deras barn föreslår regeringen att det avsätts 25 miljoner kronor till de ideella kvinno- och tjejjourerna för 2015. Under perioden 2016-2019 avsätts ytterligare 100 miljoner kronor per år för att stärka kvinno- och tjejjourernas arbete.

Kontakt

Tora Heckscher
Tf. pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Helena Paues
Tf pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.