Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

En effektivare sfi

Publicerad Uppdaterad

Idag lämnar regeringen propositionen Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning till riksdagen. Regeringens ambition är att utbildningen bättre ska anpassas efter varje elevs individuella behov och förutsättningar. Detta förväntas i sin tur leda till förkortad sammanlagd studietid, ökad genomströmning och mindre risk för onödigt höga studieskulder.

För utrikes födda som invandrar till Sverige är vägen till arbete ofta lång, i genomsnitt längre än i nästan alla andra jämförbara länder. Två mycket viktiga förutsättningar till att etableras i det svenska samhället är dels att behärska det svenska språket och att ha en utbildning som är gångbar på den svenska arbetsmarknaden. För att båda dessa förutsättningar ska uppfyllas är vuxenutbildningen ofta avgörande.

I propositionen föreslår regeringen bl.a. att:

  • Utbildning i svenska för invandrare (sfi) upphör som en egen skolform och går in i komvux.
  • Nya målgruppsanpassade, sammanhållna studievägar införs i kursplanen för sfi. Det innebär att eleverna ska få utbildning som är bättre anpassad efter deras utbildningsbakgrund.
  • Skollagen förtydligas så att det framgår att huvudmannen i högre grad ska verka för att sfi-undervisningen erbjuds på tider som passar eleven. Huvudmannen ska beakta om den enskilde har andra pågående aktiviteter.
  • Ny kursplan i Svenska som andraspråk på grundnivå tas fram. Förslaget ska göra att överlappningarna med sfi försvinner.
  • Nationella delkurser införs i komvux på grundläggande nivå inom alla kurser som omfattar mer än 200 verksamhetspoäng. Det innebär att elever kan läsa just de delar den behöver.
  • Stödmaterial för bedömning och betygssättning inom grundläggande vuxenutbildning. Regeringen föreslår stödmaterial som har samma funktion som nationella prov men innebär mindre administration för lärare och myndigheter och en mindre kostnad än nationella prov.
  • Hemkommunen blir skyldig att se till att den som avser att påbörja utbildning inom komvux och särvux på grundläggande nivå eller sfi, erbjuds studie- och yrkesvägledning.
  • Hemkommunen blir ansvarig för att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom vuxenutbildningen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.