Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Enighet om ändringar i avtalet om en gemensam marknad för elcertifikat

Publicerad · Uppdaterad

Energiminister Ibrahim Baylan och Norges olje- och energiminister Tord Lien är eniga om ändringar i avtalet som reglerar samarbetet med den gemensamma marknaden för elcertifikat.

Ladda ner:

Förändringarna i avtalet innebär att det blir möjligt att höja det gemensamma målet för elcertifikatmarknaden till 2020 med 2 terawattimmar (TWh), från 26,4 TWh till 28,4 TWh. Det skulle innebära att den svenska regeringen når sin målsättning om finansiering av 30 TWh ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002. Ändringsavtalet innebär vidare att ramvillkor för aktörer i Sverige och i Norge kommer att bli mer lika och att vissa delar av det gemensamma regelverket ska utvärderas i samband med nästa kontrollstation.

- Nu har vi tagit första steget mot en gemensam ambitionshöjning för Elcertifikatssystemet, för oss är det ett viktigt steg i Regeringens ambitiösa energi- och klimatpolitik för förnybar energi under mandatperioden, säger energiminister Ibrahim Baylan.

I dag skickar Olje- och energidepartement i Norge ut en remiss med det avtal som energiministrana har kommit överens om. Avtalet skickas inte ut på remiss i Sverige eftersom de bärande delarna i avtalet redan har varit ute på remiss.

Regeringen avser att överlämna propositionen med förslag som möjliggör en ambitionshöjning inom ramen för elcertifikatsystemet till 2020 till riksdagen under andra halvan av april. Även avtalet med Norge kommer att underställas riksdagen vid detta tillfälle. Planeringen är att propositionen ska behandlas av riksdagen före sommaruppehållet.