Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Entreprenörsansvar och bättre information om kollektivavtalsvillkor vid utstationering

Publicerad Uppdaterad

Utredningen om nya utstationeringsregler har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. För en månad sedan lämnade utredningen ett delbetänkande. Betänkandena innehåller förslag på hur ett EU-direktiv (Tillämpningsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt.

Direktivet syftar till att förbättra genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av utstationeringsdirektivet. Det innehåller åtgärder som ska förhindra att bestämmelserna i utstationeringsdirektivet kringgås eller missbrukas. Åtgärderna ska möjliggöra att utstationerade arbetstagares rättigheter bättre kan skyddas samtidigt som onödiga hinder för friheten att tillhandahålla tjänster undanröjs.

I utredningens slutbetänkande, Tillämpningsdirektivet till Utstationeringsdirektivet – Del II, SOU 2015:38 föreslår utredningen
att ett entreprenörsansvar för lön ska införas för utstationerade arbetstagare i bygg- och anläggningssektorn. Entreprenörsansvaret innebär att en utstationerad arbetstagare, som kan visa att han eller hon inte fått lön från sin arbetsgivare, istället kan framställa sitt lönekrav mot en annan entreprenör i entreprenörskedjan.

Arbetstagaren ska först framställa lönekravet mot arbetsgivaren. Arbetstagaren kan sedan rikta kravet mot samtliga entreprenörer i entreprenörskedjan om arbetsgivaren inte betalar lönen. Vissa beställare i en entreprenörskedja, t.ex. konsumenter, kan inte bli ansvariga enligt förslaget.

Utredningen föreslår att entreprenörsansvaret i första hand ska omfatta den lön som har avtalats. Undantag eller avvikelser från lagens krav om entreprenörsansvar kan ske genom kollektivavtal under vissa förutsättningar.

För att förbättra tillgången till information om kollektivavtalsvillkor föreslår utredningen dels ett förtydligande av skyldigheten för arbetstagarorganisationer att lämna in kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket, dels att arbetstagarorganisationerna ska utse en kontaktperson som ska kunna svara på frågor om vilka villkor som gäller vid utstationering i Sverige.

Utredningen föreslår också att regeringen ska skapa förutsättningar för att arbetsmarknadens parter kan enas om de villkor som ska gälla vid utstationering i Sverige.

Förslagen syftar till att genomföra bestämmelser i tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet. De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 18 juni 2016.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.