I dag skickar regeringen ut ett förslag på nytt system för att säkra kvaliteten på den högre utbildningen i Sverige

Förslaget på nytt kvalitetssäkringssystem består av fyra delar; examenstillståndsprövning, utbildningsutvärdering, granskning av lärosätens kvalitetssäkringssystem och tematiska utvärderingar.

- Vi har ett tydligt löfte i regeringsförklaringen. Kvaliteten i högskolan ska höjas. Även om svensk högskola generellt sett håller hög kvalitet finns det områden där kvaliteten behöver förbättras. Förslaget på nytt system syftar till att täcka in fler kvalitetsaspekter och fler utbildningar. Regeringen vill också ha ett internationellt accepterat system för att skapa legitimitet för svensk högskoleutbildning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Universitetskanslersämbetet ansvarar för att genomföra granskningarna som ska vara inriktade på både kontroll av att studenterna når målen för utbildningarna och på kvalitetsutveckling av högre utbildning. Systemet ska bli mer sammanhållet än idag, vilket innebär att lärosätenas eget kvalitetsarbete ska beaktas i ökad utsträckning. Universitetskanslersämbetet kommer att ansvara för att vidareutveckla och implementera systemet i samråd med lärosätena och företrädare för studenter och arbetsliv.