Gustav Fridolin har entledigats, utbildningsminister

-

Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Investering för fler anställda i skolan och fler platser på lärarutbildningen

Publicerad · Uppdaterad

Som en del av sitt lågstadielöfte vill regeringen möjliggöra att fler kan anställas i skolan så att lärare får mer tid för sitt arbete och så att klasserna kan bli mindre i lågstadiet. Samtidigt stärker vi lärarutbildningen för att möta skolans stora rekryteringsutmaningar.

Regeringens målsättning är att alla elever ska få en ärlig chans att lyckas i skolan. För att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapskraven krävs att de får den tid de behöver med sina lärare, att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och behov samt att stöd sätts in så snart det behövs.

Regeringen föreslår nu satsningar som möjliggör fler anställda och mindre klasser i lågstadiet samt fler utbildningsplatser på lärarutbildningen. Satsningen är en del av regeringens lågstadielöfte som går ut på att alla barn och elever tidigt ska få det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen. Inom lågstadielöftet har regeringen tidigare presenterat en reglerad läsa-skriva-räkna-garanti för insatser från förskoleklass upp till årskurs 3 och ett uppdrag till Skolverket om att återinföra riktmärke för mindre barngrupper i förskolan.

1. Fler anställda lärare i lågstadiet, så att lärare får mer tid för sitt arbete och så att klasserna kan bli mindre i lågstadiet

För att höja utbildningskvaliteten och ge lärare i lågstadiet mer tid för varje elev får skolans huvudmän, kommuner och fristående skolor, nu möjlighet att ta del av ett statsbidrag för att kunna anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal så att lärare får mer tid för sitt arbete och så att klasserna kan bli mindre. I år avsätts 2 miljarder kronor för detta ändamål.

Statsbidraget betalas ut av Skolverket och ges till huvudmän för att:

  • minska klass- eller gruppstorleken
  • utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive speciallärare i förhållande till antalet elever
  • utöka antalet annan personal i verksamheterna i förhållande till antalet elever om lärarna därigenom i större utsträckning kan bedriva undervisning
  • på annat sätt utöka den tid som lärarna kan ägna åt eleverna.

En förutsättning för att kunna ta del av statsbidraget är att huvudmännen uppvisar en rekryteringsstrategi som visar hur de på lokal nivå planerar att gå till väga för att möta
stora pensionsavgångar, säkerställa att eleverna möter behöriga lärare, kunna ta emot inflyttning och nyanlända elever och hur arbetet med att utveckla ett gott ledarskap på skolan bedrivs.

Redogörelsen ska vara framtagen efter hörande av berörda fackliga organisationer.

2. Fler utbildningsplatser på lärarutbildningen

Regeringen föreslår samtidigt en utökning av antalet utbildningsplatser på lärarutbildningen.

  • Antalet nybörjarplatser på grundlärarutbildningen ska öka med 700 platser årligen.
  • För att råda bot på dagens brist på speciallärare och specialpedagoger föreslås också en ökning med 300 nybörjarplatser årligen inom speciallärar- och specialpedagogutbildningen samt bättre villkor att utbilda sig till dessa yrken.
  • Därtill föreslås 800 nybörjarplatser årligen inom förskollärarutbildningen.

Fullt utbyggd kommer satsningen att 2019 uppgå till cirka 450 miljoner kronor per år och omfatta ungefär 6000 utbildningsplatser.

Regeringen satsar även särskilda kvalitetsresurser på att stärka lärarutbildningen. Alla studenter som ska bli lärare ska ha genomgått en utbildning av hög kvalitet.

Kontakt

Sandra Ahlstrand
Politiskt sakkunnig hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00