Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kunskap på förlossningsområdet ska sammanställas

Publicerad Uppdaterad

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har fått i uppdrag att systematiskt utvärdera och sammanställa kunskap som minskar komplikationer och skador vid förlossningar. Det beslutades på regeringssammanträdet igår.

Den svenska mödra- och förlossningsvården håller mycket hög medicinsk kvalitet i internationella jämförelser. Dock kvarstår i Sverige komplikationer och skador hos den födande kvinnan i samband med förlossning. Vad gäller bristningar i bäckenbotten av olika grad i samband med förlossning är procenttalet högt i en internationell jämförelse.

Att tillgodose att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt kompetens och kunskap är en förutsättning för vård av god kvalitet. Om kvinnan inte får rätt vård i samband med förlossningen ökar risken för långvarig invaliditet på grund av komplikationerna. Det är därför mycket viktigt att minimera förlossningsskador.

Vård ska utgå från individens behov och vara jämlik över landet oberoende av bostadsort. Mot denna bakgrund anser regeringen att kunskapen och kompetensen kring hur man förebygger skador och komplikationer i samband med förlossning behöver förstärkas.

Uppdraget innebär även en kartläggning av vetenskapliga kunskapsluckor. SBU:s arbete ska stödja det arbete som bedrivs på professionsnivå.