Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Ökade satsningar på skötsel och skydd av svensk natur i regeringens vårbudget

Publicerad Uppdaterad

Naturen är en förutsättning för friluftsliv och har positiva hälsoeffekter, särskilt hos barn och ungdomar som kan vistas i stadsnära natur. Sverige behöver investera i skog och vatten för att skydda, sköta och tillgängliggöra dessa värden. Vandringsleder ska rustas upp och arter ska ges en fristad i skyddade skogar. I den kommande vårändringsbudgeten förstärker därför regeringen satsningarna på svensk natur med 430 miljoner.

I ett naturrikt land som Sverige är det lätt att ta våra skogar, fjäll och vatten för givna men skötsel och vård är en förutsättning för att dessa upplevelsevärden ska finnas kvar. I våra skogar finns nära 900 hotade arter. Livsmiljöer har förändrats så pass mycket att vart tjugonde djur-, växt- och svampart riskerar att dö ut, exempelvis fjällräven som idag klassas som akut hotad.

Friluftsliv är den aktivitet som lättast motiverar människor till ökad fysisk aktivitet. Många hälsorelaterade livsstilar och beteenden grundläggs under ungdomsåren, och friluftsliv är inget undantag. Fysisk aktivitet är relaterat till såväl fysisk som psykisk hälsa. Enligt rekommendationer från WHO ska barn och unga vara fysiskt aktiva minst en timme om dagen. Andelen som uppnår detta är fortsatt liten och också mindre bland flickor än pojkar i alla åldrar.

Regeringen ökar i vårändringsbudgeten för 2015 investeringarna i skydd av värdefull natur med 250 mnkr. Det innebär att skyddet för biologisk mångfald utökas, flera naturskogar kan skyddas och flera marina reservat kan inrättas. Regeringen föreslår en ökning av anslagen till skötsel av värdefull natur med 110 mnkr i år. Anslaget har under flera år legat på ungefär samma nivå. Samtidigt har antal naturreservat ökat kraftigt. Regeringens förslag möjliggör välbehövliga satsningar på ledsystem i fjällen, reservatskötsel, information och fler broar på populära vandringsleder. Även den marina miljön får ett tillskott på 20 mnkr för 2015 så att arbetet med att skydda havsområden och fiskarter kan förstärkas, bland annat genom att flera marina reservat inrättas.

Totalt föreslår regeringen en budgetförstärkning med 430 mnkr till svensk natur för innevarande år. I denna summa inkluderas även ökade anslag med 50 mnkr till myndigheter och arbete för en friskare miljö. Under mandatperioden kommer satsningarna på natur och havsmiljö att öka med sammanlagt 4,3 miljarder.

Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2015 (alla belopp anges i miljoner kronor)
Allmän miljö- och naturvård, UO20Anvisat anslagFörändring av anslagNy anslagsnivå
1:3 Åtgärder för värdefull natur650110760
1:16 Skydd av värdefull natur715250965
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö66720687

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.