Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Proposition om reformerat presstöd överlämnat till riksdagen

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har idag lämnat en proposition till riksdagen om statens stöd till dagspressen. I propositionen ges förslag till justeringar av driftsstödet så att regelverket anpassas till de nya förutsättningarna som dagspressen står inför. Propositionen innehåller även förslag till förändrad myndighetsorganisation för presstödet.

– De här förändringarna gör att vi använder presstödet till att ge förutsättningar för journalistiken att fullfölja sin roll i demokratin. På sikt kommer vi att behöva se över och anpassa stödet till pressen ytterligare, men nu får många tidningar chansen att överleva, inte minst de som verkar utanför de största städerna, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Propositionen innehåller förslag som bland annat syftar till att skapa större incitament för dagstidningar med driftsstöd att öka sina läsarintäkter samt främja teknisk utveckling och utveckling av affärsmodeller.
Förändringarna beräknas också leda till att dämpa konsekvenserna av upplagefallet vid beräkning av driftsstödet. Förändringarna bidrar till att presstödssystemet blir mer effektivt, proportionerligt och rättvist.

Regeringen avser att återkomma med förslag om storstadsstödet och stödnivåer för hög- och medelfrekventa tidningar i höstens budgetproposition.

Presstödsnämnden ska avvecklas och dess uppgifter bör inordnas inom Myndigheten för radio och tv. En nämnd för presstöd bör inrättas som ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. Organisationsförändringen bör vara genomförd den 1 juli 2015.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00