Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Publicerad Uppdaterad

Idag överlämnade regeringen propositionen Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher till riksdagen. Lagändringarna föreslås gälla från den 1 augusti 2015.

I propositionen föreslås att tillståndsmyndigheten får fler sanktionsmöjligheter mot en tillståndshavare som bryter mot villkor för sitt tillstånd eller åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen. Det innebär bland annat att varning eller att återkallande av tillståndet kan beslutas.

– Det viktiga är att garantera en godtagbar säkerhet för deltagarna. Fler sanktionsmöjligheter skapar bättre förutsättningar för detta och är bättre anpassat till kampsportsverksamheten, säger idrottsminister Gabriel Wikström.

Regeringen vill även införa en föreskrift om att uppgifter som lämnas i en ansökan om tillstånd ska lämnas på heder och samvete. På så sätt blir brottsbalkens bestämmelser om osann eller vårdslös försäkran tillämpliga.

Mer om propositionen

Tidsfristen för ansökan om tillstånd för en eller flera matcher ändras från tre till två månader. En tidsfrist om tre månader för ansökan som avser tillstånd på viss tid eller tills vidare införs.

När en tillståndshavare vill tillämpa nya tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser efter att ett tillstånd har beviljats ska det ske genom ett reglerat ansökningsförfarande.

Tillsynsmyndighet enligt lagen är fortsatt Kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.