Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen stärker statlig företagsfinansiering

Publicerad Uppdaterad

Regeringen ger utredaren Hans Rydstad i uppdrag att se över statens insatser för företagsfinansiering. Den nya utredningen ska genomföra en behovskartläggning av statliga marknadskompletterande finansieringsinsatser riktade till små och medelstora företag. Utredningen ska lämna förslag på hur dagens insatser kan bli mer effektiva och ändamålsenliga.

Statsministerns nystartade innovationsråd pekade på sitt första möte ut tillgången till riskvilligt kapital som en central fråga för innovationer och växande företag. Vidare diskuterades det statliga riskkapitalet och det konstaterades att nuvarande system har klar förbättringspotential.

Även Riksrevisionen har pekat på att det finns behov av att tydliggöra och förenkla dagens system för statligt riskkapital genom att minska inlåsningar och göra kapitalet mer verksamt gentemot de marknadskompletterande behov som finns, särskilt i tidiga skeden.

– Innovativa personer och företag har stor betydelse för ökad sysselsättning och tillväxt. Därför är det viktigt med ett innovationsklimat som ger förutsättningar för företag att starta, växa och till slut bli nästa decenniums exportsuccéer. Tillgång till finansiering i tidiga skeden är en avgörande del i detta, säger Mikael Damberg.

En del av kritiken mot dagens system är att det är alltför svårtillgängligt.

– Entreprenörerna ska kunna ägna sig åt vad de är bra på, utveckla sina idéer. Det statliga riskkapitalet ska vara effektivt, lättförståeligt och marknadskompletterande. Detta är ett viktigt steg mot ett bättre system både för entreprenörer och staten, säger Mikael Damberg.

Utredningen ska bland annat se över:

  • Utbud och efterfrågan av finansiering för nya, små och medelstora företag.
  • Hur väl dagens statliga finansieringsinsatser möter de finansieringsbehov som den privata marknaden inte tillgodoser.
  • Ramvillkorens betydelse för företags finansieringsmöjligheter, exempelvis mot bakgrund av skärpta kreditmarknadsregleringar på senare år.
  • Instrument och metoder för riskdelning och samverkan mellan offentligt och privat kapital.

Till utredningen knyts en referensgrupp bestående av de offentliga finansieringsaktörerna. Andra berörda intresseorganisationer och myndigheter ska hållas informerade om arbetet.

Referensgrupp

Almi
Ordf. Birgitta Böhlin

Industrifonden
Ordförande Charlotte Brogren

Inlandsinnovation AB
Ordförande Wilhelm Geijer

Norrlandsfonden
Ordförande Anders Öhberg

Fouriertransform AB
Ordförande Sigrun Hjelmquist

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 juni 2015.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.